Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012-46
“Gusto mo bang maging isang mahusay at mabuting CEO sa iyong mga manggagawa?” Sa simpleng tanong kong ito, nakita ko ang pagkunot ng noo at pagsalubong ng kanyang mga kilay.Ang susunod na katanungan, marahil, sa pahayag na ito ay “Bakit? ” Bilang guro ng Filipino, mahalagang maisama sa oryentasyon ng mga batang tinuturuan kung bakit nila pinag-aaralan ang Filipino.

Tags: Writing Materials And Methods In A ThesisGatorade Vs Water EssayWriting Custom Functions In 2007Introduction About Success EssayFamous Essay Writers WorldDefinition Argument Essay ExamplesCritical Thinking SeminarsThomas Malthus An Essay On PopulationC Problem Solving Questions

In this current situation of portentous upheaval in the Philippines, any discussion of the “language question,” like the “woman question,” is bound to be imcendiary and contentious.

The issue of language is always explosive, a crux of symptoms afflicting the body politic.

Ngayong buwan ng Agosto, ating ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika. Sa mahabang panahon na ako ay nagtuturo ng asignaturang Filipino, makailang beses na ring naitatanong sa akin ang tungkol sa pagtuturo nito. ” Sa ganang akin, ang pagtuturo ng asignaturang Filipino ay higit sa pagtuturo lamang ng kaalamang balarila o gramatika at pag-unawa sa akdang binasa.

Desiree Reyno, Filipino Subject Area Coordinator ng Ateneo Grade School. ” Ngunit ang mas mapanghamong tanong ay, “Bakit kailangang ituro ang Filipino?

Isang magandang halimbawa nito ay ang paggamit ng pang-uri o salitang naglalarawan.

Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012 How To Solve This Algebra Problem

Mas mabuting ipalarawan sa mag-aaral ang kanyang kalaro o kaibigan kaysa ipaisa-isa sa kanya ang mga salitang naglalarawan.Sa ganitong paraan, babaunin niya ang kaalaman at kasanayang natutuhan upang sa kanyang paglabas sa paaralan ay magamit niya nang wasto at makabuluhan.Ganoon din, isang araw, kapag kinailangan niyang ilarawan ang kanyang sarili sa oras ng panayam o anumang gawaing may kinalaman sa pagpapakilala, kakayanin niyang gawin ito dahil hindi naman itatanong sa kanya kung ano ang pang-uri sa halip, ipalalarawan sa kanya ang kanyang sarili.Ngunit ang pagbaling sa Ingles ay pagsuko lamang sa dominasyon ng kapangyarihang global sa ilalim ng kasalukuyang hegemon, ang Estados Unidos.Ang makalulutas ng krisis, sa tingin ko, ay isang pakikisangkot sa nangyayaring labanang pampulitika at pang-ideolohya, laluna ang pakikibaka tungo sa tunay na kasarinlan at demokrasyang popular, sa gitna ng dominasyon ng mga mayayama’t makapangyarihang bansa sa Europa, Norte Amerika, Hapon, at iba pa.Sa pag-aaral ng Filipino, hindi sapat na matukoy ng mga bata ang mga bahagi ng pananalita.Sa halip, mas magiging makabuluhan kung ipagagamit ito sa kanyang pakikipagtalastasan sa iba.Hindi ba’t kay sayang isipin na nauunawan ng mga batang Pilipino ang kanilang kultura gamit ang wikang Filipino?Mahalaga na sa murang edad ng mga bata ay naiintindihan nila at nagagamit ang wikang Filipino.sa aking mga mag-aaral, naitanong sa akin ng isa kong estudyante kung bakit pa raw niya pag-aaralan ang Filipino kung magiging CEO naman siya ng kanilang kumpanya balang-araw.Sinagot ko muna siya ng isang tanong bago ko sagutin ang totoo niyang tinatanong.

SHOW COMMENTS

Comments Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

The Latest from zaym-kartu.ru ©